Софія Київська

 
 

Софія Київська
Проаналізовано зусилля пам'яткоохоронців для перетворення Київської Софії з діючого храму на музейний заклад, роз­крито етапи становлення музею та його діяльність у роки другої світової війни.

Historical Heritage officers' efforts aimed at the reorganization of the Sofia Kievskaya from a church in service into a museum com­plex are analyzed in an article "the Sofia Museum developing and its destiny during the Second World War" by S. Ivanysko. The article describes stages of the Museum developing and its activity during the Second World War.

 

Софійський собор - визначна пам'ятка архітектури ХІ ст., що зберігає найповніший комплекс давньорусь­кого монументального живопису. До революції св. Софія була діючим храмом Російської православної церкви, що створювало певні ускладнення для збере­женості архітектури собору та його розпису. Після полі­тичних перетворень 1917 р. українська наукова громад­ськість звертає увагу уряду на стан пам'ятки, наголошує на необхідності її збереження, охорони, реставрації та дослідження. Неодноразово піднімалося питання про створення на базі Київської Софії музею, щоб догляд за пам'яткою набрав планомірного характеру.

Створення музею Софійського собору та його дія­льність у роки другої світової війни залишається мало дослідженою проблемою у вітчизняній історіографії. У роботах радянських істориків лише зазначалося, що рішенням уряду в 1934 р. Софійський собор як філіал було включено до Державного історико-культурного заповідника Всеукраїнського музейного городка (ВМГ), створеного в 1926 р. на базі комплексу Києво- Печерської лаври [3, 29; 7, 30; 11, 129] Також розгляда­лися питання вивезення німцями культурних цінностей та їх нищення, заходи радянської влади щодо евакуації музейних колекцій та післявоєнної відбудови тощо [12]. Лише в останні роки з'яв илися праці В. Акуленко, О. Боня,        С. Білоконя,   О. Нестулі,     І. Преловської, М. Ткаченка, що побіжно торкаються запропонованої теми [1, 4, 5, 22-25, 30, 31]. У цих публікаціях історія створення та функціонування музею на базі Київської Софії висвітлюється фрагментарно, відповідно до за­вдань кожного дослідження. Головним завданням на­шої статті є проаналізувати зусилля пам'яткохоронців для перетворення храму на музей та виділити основні етапи цього процесу, дослідити його діяльність у роки другої світової війни.

У червні 1919 р. з ініціативи архітектурної секції підвід­ділу з ліквідації майна релігійних установ та Всеукраїнсь­кого комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС) на базі Софійського собору було створено музей [16, 17; 22, 79; 25, 291-292]. У ньому експонувалися фрагменти архітектурного мармурового оздоблення та давньоруського живопису, що зберігалися з часів дослі­джень ХіХ ст. на території храму та його садиби.

Софійський музей перебував у віданні місцевого ор­гану ВУКОПМИСу. Спеціально створена для охорони та дослідження пам'ятки Софійська комісія та Всеук­раїнський археологічний комітет на початку 1920-х рр. неодноразово піднімали питання про передачу музею у їх підпорядкування [18, № 13, арк. 2, № 410/1, арк. 20, № 410/2, арк. б/н 1; 8, 323].

До 1923 р. завідуючим музеєм Софійського собору був Ю. Красицький. [18, № 4 арк. 33, № 5, арк. 12-13; 25, 295]. Він піднімає питання про відкриття музею св. Софії для широкої публіки. Проте його ініціативу не підтримали і дозволили допускати тільки наукові екску­рсії. Експозиція музею була частково поповнена за ра­хунок "Софійської скарбниці".

Наступним керівником Софійського музею став відомий мистецтвознавець Ф. Шміт. У 1924 р. він залишає музей і переходить на роботу в Ленінград до Російського інституту історії мистецтв. У той же час, з іще нез'ясованих причин про існування Софійського музею забувають [18, № 21, арк. 13, № 96, арк. 14; 10, 65; 24, 47]. Було заплано­вано заснування нового музею.

Весною 1929 р. під час обговорення звіту Софійсь­кої комісії на засіданні ВУАН, у присутності голови Упрнауки Ю. Озерського, київський краєвий інспектор охорони пам'яток культури (КІОПК) Ф. Ернст підняв питання про перетворення всього комплексу будівель навколо Софійського собору на державний заповідник [18, № 410/8, арк. 22; 9, 425; 15, 57]. З цією метою сек­ретар інспектури В. Базилевич після закінчення сесії показав мистецькі цінності собору Ю. Озерському й одержав від нього принципову згоду на заходи в цьо­му напрямі. Подібне рішення було зафіксовано і в По­станові Ради ВУАН на доповідь Софійської Комісії 17 квітня 1929 р. Повторно з подібною пропозицією ВУАН звернулася до уряду в 1931 р.

Занепокоєний станом Софійського собору Новицький пише статтю до газети "Пролетарська Правда" під назвою "Київську Софію треба зробити за­повідником" (на жаль, вона надрукована не була), у якій детально описує стан будівлі та монументального жи­вопису пам'ятки [5, 71]. Оскільки вон знаходилися в процесі повільного руйнування, то він наголошує на необхідності, для вивчення та показу широкій громад­ськості, перетворення храму на музей з постійним шта­том та самостійним бюджетом.

У той же час Київська КІОПК вела роботу зі ство­рення заповідника "Київський акрополь", до складу яко­го планувалося включити Софійський собор та інші па­м'ятки культури Старого Києва. Цей план затвердив Ю. Озерський [15, 57]. У першу чергу рекомендувалося оголосити заповідником Київську Софію із садибою, культовими та цивільними спорудами.

Восени 1930 р. дирекція заповідника ВМГ кілька разів звертається до НКО, з висловленням згоди на приєднання території Софійського подвір'я до цього закладу [18, № 322, арк. 7-8; 30, 12-13]. На базі собо­ру планувалося утворення антирелігійного музею, зго­дом музею музичних інструментів. Проте установи ВУАН не підтримали цю пропозицію, оскільки на той момент ще планувалося включення св. Софії до скла­ду "Київського Акрополя".

Ідею заснування "Київського Акрополя" підтримав і новий київський краєвий інспектор К. Антипович. Осно­вною метою нового закладу він визначив забезпечення охорони, проведення наукової та політосвітньої роботи з пам'ятками [4, 102]. У 1932 р. Було розроблено проект створення комплексу з видатних пам'яток у Старому Києві, який пам'яткоохоронці сподівалися втілити в найближчому майбутньому. Статут закладу ухвалив НКО і передали на затвердження ВУЦВК [18, № 413/а, арк. 6. 413/б, арк. 4-5; 13, VIII; 14, 34] Проте радянська влада не могла погодитися на утворення другого вели­кого заповідника в центрі Києва, і цей грандіозний за своїм значенням проект так і не був здійснений.

Узимку 1934 р діючий храм св. Софії остаточно за­крили і на його основі створили антирелігійний музей [20, № 147/1, арк. 1, 3, № 147/3, арк. 1, 2; 1, 146; 23, 49; 28, 13]. Нарком освіти В. Затонський наказав директору ВМГ О. Багрію прийняти собор з майном як філіал Муз­городка. Директором "Софійського музею" став Скуленко. Для відвідувачів Заповідник відкрили наве­сні 1935 р. Спочатку ВМГ підпорядковувався НКО УРСР, а з березня 1937 р. - Управлінню в справах мис­тецтв при РНК УРСР.

7 березня 1939 р. за постановою Ради Народних Ко­місарів на базі Софійського собору було утворено само­стійний музейний комплекс [19, арк. 2; 29, 3-7]. При ньо­му вирішили організувати відділ архітектури і як філіали передати Андріївську церкву, Видубицький монастир, Кирилівську церкву та церкву Спаса на Берестові.

Правління спілки радянських архітекторів України ра­зом з Управлінням у справах мистецтв при РНК УРСР обговорювало план організації архітектурного музею в Софійському заповіднику [26, 35]. Планувалося, що ве­лику увагу музей приділятиме науковим дослідженням історії архітектури, пов'язуючи їх із роботою заповідника.

У 1938-1939 рр. у Богословському приділі собору влаштували виставку архітектурних проектів майсте­рень УРСР. Для цієї виставки переробили вікна XVII ст., замалювали живопис, настелили нову підлогу. На до­вершення всього було встановлено велику статую Ста­ліна. Коли носили тісними сходами північної вежі великі підрамники з архітектурними проектами та частини ста­туї Сталіна, фрески були дуже подряпані. Тоді ж Успен­ський приділ переробили на канцелярію музею. Там влаштували нову паркетну підлогу на погано ізольова­ній основі. Це стало причиною того, що з'явилась гриб­кова цвіль, підлога місцями здулася, а грибок загрожу­вав поширитися по пам'ятці. Приділи в обох вежах були перероблені на допоміжні музейні кімнати (кабінет, фо­толабораторію тощо). Приміщення архієрейської біблі­отеки та ризниці були використані для експонатів архі­тектурного музею. Там помістили фотографії храмів, фрагменти архітектурно декору, мозаїки та фрески з розібраного собору Михайлівського Золотоверхого мо­настиря тощо [28, 15]. В усіх перебудованих музейних кімнатах зафарбували живопис, зруйнували іконостаси, змурували примітивні опалювальні груби з виводом бляшаних труб крізь вікна.

Після створення "Софійського музею" він став центром досліджень історії архітектури і при комплекту­ванні його фондів враховувалася ця специфіка. Так, ос­новою колекції стали фрагменти архітектурного декору, що знаходилися у хрещальні пам'ятки з ХІХ ст. Також у той час до фондів надходили матеріали археологічних досліджень пам'ятки в 1935-1936 рр. під керівництвом Т. Мовчанівського та М. Каргера в 1939 р.; фрагменти живопису розібраного собору Михайлівського Золотове­рхого монастиря, архітектурні деталі Десятинної церк­ви Х ст., вівтарна стіна Іринівської церкви тощо [20, № 147/3, арк. 5-8; 19, арк. 3]. Станом на 1 січня 1941 р. фонди Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей" нараховували 8563 музейні предме­ти, з них 859 - в експозиції [31, 176].

За спогадами І. Скуленка, багато часу займали візи­ти офіційних осіб і цілих груп: "Не було дня, щоб не прийшов хтось з ЦК партії, з Раднаркому, Наркомпросу; з якогось посольства, а то й просто якась офіційна де­легація. Зустрічати і проводжати їх доводилось дирек­тору" [20, № 147/3, арк. 8].

Після нападу Німеччини на СРСР функціонування музейних установ отримує нову специфіку. У радянській літературі прийнято було звертати увагу на занепад культури в період німецької окупації, руйнування пам'я­ток, наголошувалося на заходах, прийнятих радянською владою для збереження архітектурних пам'яток (зокре­ма, Софійського собору), що могли постраждати від об­стрілів артилерії та авіаційних нальотів [12, 14-18].

Проте за свідченнями українських істориків, що емі­грували разом з німцями, за наказами радянського ке­рівництва при відступі Червоної армії мінувалися най­кращі споруди великих міст з метою проведення дивер­сійних акцій. Згідно з повідомленням київського міського голови часів німецької окупації Л. Форостівського, св. Софію перед відступом радянських військ планува­ли підірвати. На її територію заїхала машина з вибухо­вими речовинами для мінування [6, 11]. Проте, архітек­тор Олекса Повстенко зміг переконати військових, щоб машину з вибуховими речовинами повернули назад.

Більшість українських музеїв під час німецької оку­пації не працювали або були перетворені на склади, де зберігалися культурні цінності і звідки вони пері­одично вивозилися або викрадалися. Усе ж частина музеїв, тією чи іншою мірою реорганізованих, продов­жували працювати [31, 77-79]. Змінилися назви та профілі музейних установ, ідеологічне спрямування експозицій. У деяких випадках українських співробіт­ників замінили "фольксдойче".

Підпорядковувалися музеї генеральному комісару через референта у справах музеїв при міській управі ф-н Гейбель - німкені, що до війни працювала в одному з київських художніх музеїв. Вона мала відвідувати музеї, щоб передавати необхідні відомості комісару, перево­дити співробітників з одного музею в іншій. Директивно визначалися робочі години музеїв: понеділок - з 9 год до 17, субота - з 9 до 13 год [21, № 659, арк. 1]. При перевантаженні графік роботи міг бути змінений.

Організація та діяльність музеїв залежали від ініціа­тиви представників української інтелігенції та відповідних відділів міських управ, підтримки німецьких властей. Мо­тиви співпраці українських музейників з окупаційною владою, на думку дослідників, були різними [31, 70, 77­79, 170]. Багато з них хотіли залишатися ближче до му­зейних предметів, оберігати їх від грабунку чи руйнуван­ня. Дехто повірив пропаганді німців про відродження української культури і намагався діяти в інтересах май­бутнього України. Хтось просто хотів вижити.

Змінюється тематика планових робіт у музейних за­кладах. Для розробки пропонувалися такі теми: більшо­вики як руйнатори української культури; реєстр культу­рних цінностей, що загинули безповоротно; реєстр цін­ностей, що вивезено [17, № 18, арк. б/н1] і под.

Серед організованих німецькою владою установ був Музей переходової доби міста Києва, який мав збирати матеріали про нищення радянською владою пам'яток української культури [31, 85-86], та Архітек­турно-історичний музей. Головним завданням остан­нього (у документах його іноді називають "Архітекту­рно-історичним Софійським музеєм"), створеного ще на початку 1942 р., зазначалося "...оберегати всі старовинні архітектурни пам'ятки міста та його око­лиць..." [21, № 659, арк. 1].

За документами, що зберігаються в Науковому архі­ві Національного заповідника "Софія Київська" можна встановити штат цього музею [21, № 660, арк. 1, № 663 , арк. 1]. У різних списках значиться 12-14 осіб, з них 11 незмінних: архітектори Олекса Повстенко, Іполіт Моргилевський, Сергій Бабулевич, Рената Крамар (Крамер), а також Ніна Орлова, Василь Бандурко, Олена Деіч (Доіч), Олекса Александров, Софія Александрова, Павло Ємець, Катерина Данкевич.

Директором музею Софійського собору в роки війни став Олекса Повстенко. До того він працював доцентом Харківського інженерно-будівельного інституту, згодом - архітектором Наркомосу УРСР [6, 11].

Непересічною особистістю був Іполіт Моргилевський, один з основоположників сучасної історико-архітектурної науки на Україні, що проводив досліджен­ня архітектури Київської Русі з 1919 р. У 1938 р. його обрано членом-кореспондентом Академії архітектури СРСР [2, 42-43]. Багато років свого життя учений при­святив дослідженню Софійського собору: він працював у створених ВУАН спеціальних установах для його охо­рони та дослідження, також був залучений до роботи "Софійського музею".

У радянські історіографії підкреслювалися заслуги Павла Ємця, що більше 25 років пропрацював у Софій­ському музеї двірником і доглядачем. Під час окупації на території музею він ховав від пограбування цінні плани Києва середини XVIII ст., 3 дзвони, привезені гітлерівцями з Лаври, що підлягали відправленню до Німеччини, багато цінних експонатів та будівельні ма­теріали, що стали дефіцитними. Незважаючи на накази окупантів, відмовився віддати ключі від фондових при­міщень, був заарештований і кілька днів провів у підва­лах гестапо. Протягом окупації П. Ємець слідкував за станом пам'ятників заповідника, ремонтував дахи, від­шукуючи на звалищах необхідні матеріали [19, арк. 2; 12, 25-26]. Крім того, у низці публікацій наголошується, що саме він незадовго до визволення Києва радянсь­кими військами зумів переконати німців не мінувати територію Софійського собору.

У роки окупації Архітектурно-історичний музей об­слуговував переважно німців. Цікавим є звіт закладу за 1.06-8.08.42 [21, № 665 арк. 1, 1зв, № 666, арк. 1]. За зазначений період провели 396 екскурсій,

І. Моргилевський прочитав 8 лекцій з історії архітектури Київської Русі та Софійського собору. Також було по­повнено експозиції "Архітектура Великокнязівської до­би" матеріалами з церкви Пантелеймона в Галичі, Ва- силія в Овручі, Ільїнської та Параскеви П'ятниці в Чер­нігові, Десятинної, Спаса на Берестові та Троїцької Надбрамної в Києві й замкової архітектури України. Від­криття цієї експозиції відбулося19.09.42.

Адміністрація заповідника піднімала клопотання про розширення експозиції за рахунок звільнення приміщен­ня колишнього відділу соціалістичного будівництва [21, № 664, арк. 1, № 666, арк. 1; 31, 89]. Зокрема, там знахо­дилася статуя Сталіна, що важила понад тонну. Дирекція піклувалася про полагодження вікон та даху у св. Софії, оскільки це загрожувало збереженню пам'ятки.

Отже, на початку окупаційного режиму продовжува­лося функціонування культурного закладу на базі Со­фійського собору у структурі нового закладу Архітекту­рно-історичного музею. Та, з наступом радянських військ ситуація змінилася.

Ще на початку війни у Німеччині розроблялися тає­мні плани пограбування культурної спадщини підкоре­них народів. У 1942 р. вивезення культурних цінностей не мало масового характеру і проходило таємно. Проте відступ німецьких військ супроводжувався пограбуван­ням та нищенням матеріальних цінностей.

Багато експонатів Софійського архітектурно-історичного музею були вивезені німецькими окупантами в 1943 р. З відділу архітектури та малярства княжої доби було вивезено 14 фресок, серед них фрески Михайлівсь­кого Золотоверхого монастиря та фрагменти з Десяти­нної церкви, матеріали з археологічних досліджень Со­фійського собору, порцеляновий бюст Ярослава Мудро­го роботи скульптора-антрополога Герасимова, графічні матеріали, обміри, фотографії й акварелі архітектурних пам'яток, їх розкопок та реставрацій. Також вивезли до­рогоцінне начиння, предмети культу, ікони ХУІІ-ХУІІІ ст. тощо. Бібліотека музею збідніла на 60-70 % [19, арк. 3-5; 21, № 662, арк. 3-5; 27, ХХУІ-ХХУІІ].

Після звільнення Києва пам'ятці необхідно було провести черговий ремонт, потинькувати та побілити стіни, засклити вікна [19, арк. 2, 5-6] Найзагрозливішим було становище даху та водостічних труб.

Уже 27 березня 1944 р. РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли постанову "Про організацію Софійського за­повідника" з метою впорядкування та благоустрою ко­лишнього Софійського подвір'я, а також для проведен­ня реставрації і дослідження архітектурних історичних пам'яток [20, № 418, арк. 1]. Уся територія зі спорудами та приміщеннями (крім саду) передавалася Ук­раїнському філіалу Академії Архітектури СРСР.

Таким чином, створення музею на терені Софійського собору не було одномоментним явищем. Великих зусиль для завершення цього проекту доклали установи та діячі Всеукраїнської Академії Наук і Київської краєвої інспек­тури охорони пам'яток культури. Проте не всі задуми пам'яткоохоронців та науковців вдалося втілити в життя. Так, влада не погодилася на створення заповідника "Ки­ївський Акрополь" для охорони пам'яток старовини центру Давньоруського держави - району Старого Києва. На цьому місці потім планувалося будівництво урядового центру Києва після перенесення в місто столиці респуб­ліки. У воєнні роки, в умовах окупації, Софійський музей продовжував функціонувати у структурі Архітектурно-історичного музею. На його теренах продовжувала працювати когорта визначних українських науковців, що змушені були залишити Батьківщину разом з німцями.

Обсяг статті не дозволяє розкрити всі аспекти цієї теми. Подальшого дослідження вимагають питання припинення функціонування музею в 1924 р., діяльність пам'яткоохоронців у цьому напрямі до 1929 р. Досить фрагментарні наші відомості про функціонування му­зею в роки другої світової війни. Цікаво також прослід­кувати відмінності в позиціях радянської та зарубіжної історіографії із зазначеної проблеми.

 

 

УДК 069.013(477-25)” 1934/1941”

И. Н. Преловская

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ СОФИЙСКОГО МУЗЕЯ- ЗАПОВЕДНИКА В 1934 - 1941 гг.

История изучения организации Софийского государственного архитектурно­исторического музея-заповедника как одной из главных достопримечательностей Киева является одним из приоритетных направлений историко-искусствоведческих и источнико­ведческих исследований в современной украинской науке. Межвоенный период 1920 - 1930-х гг. в УССР для бывшего Софийского монастырского подворья оказался чрезвычайно насыщенным событиями, причем теперь можно утверждать, что именно этот период почти не оставил после себя документальных источников.

В отличие от предыдущего 900-летнего периода существования Софии Киевской с началом на Украине в 1919 г. советской эпохи здесь начали действовать церковные и свет­ские государственные и научно-исследовательские структуры: Софийская комиссия по ис­следованию фресок и росписей большого собора, музей, Главархив, структуры Народного Комиссариата Просвещения (НКП) УССР, позже - Софийский государственный заповед­ник, разместившийся в тех сооружениях (большой Софийский кафедральный собор и коло­кольня), которые в 1919 - 1934 гг. использовались Украинской автокефальной православ­ной церковью (УАПЦ) с ее руководящим органом - Всеукраинской Православной Церков­ной Радой (Советом) (далее - ВПЦР)[1].

Митрополит УАПЦ Василий Липковский (1864 - 1937), председатель ВПЦР Миха­ил Мороз (1876 - 1938), член Старокиевского приходского совета УАПЦ при большом Со­фийском соборе Павел Емец[2] и другие деятели из среды УАПЦ проживали в этот период на

Софийском подворье в национализированных и превращенных в коммунальные квартиры помещениях. Впоследствии почти все они были репрессированы.

Украинский экзархат Московского Патриарха использовал для богослужений Ма­лую Софию. Митрополит Михаил (Ермаков) только служил в Малом Софийском соборе в период пребывания в Киеве, а проживал в лаврских митрополичьих покоях. Впоследствии он переехал в Харьков. В 1923 г. он попытался организовать епархиальное управление (размещалось в бывшем Свято-Владимирском братстве на углу улиц Сретенской и Стре­лецкой возле Софии)[3]. В марте 1929 г. Михаил (Ермаков) умер и 1 апреля был похоронен возле Малой Софии, где отслужил свое последнее богослужение[4]. Согласно найденным архивным документам, славянский приход просуществовал в Малой Софии до января

1934   г. и был ликвидирован одновременно со Старокиевским приходом УАПЦ.

После утверждения на Украине советской власти пребывание церковных структур всех юрисдикций на Софийском монастырском подворье сопровождалось гонениями до самой их полной ликвидации в 1934 г. Парадокс состоит в том, что документы репрессиро­ванных церковных деятелей и отчасти их организационных структур сохранились благода­ря их ликвидации карательными органами советской власти.

Исследования украинского музейного дела довоенного периода побудили к поиску оригинальных документов в киевских архивах, в частности в тех фондах, которые должны содержать документы относительно деятельности всех учреждений на Софийском подво­рье. Это позволило сформулировать неутешительный вывод о том, что большинство доку­ментов и материалов за период после 1932 - 1933 гг. было уничтожено накануне войны и в первые дни после ее начала в июне - июле 1941 г. на основании распоряжения заведующего Секретариатом СНК УССР С. Сулимы.

Архивные дела с материалами секторов и групп Управления Делами СНК УССР были уничтожены согласно акту[5]. При невыясненных обстоятельствах из архивов были изъяты также и те номера опубликованных правительственных бюллетеней за 1934 и

1935    гг., в которых должны были быть помещены распоряжения о создании Софийского заповедника. Это касается и ряда документов Совета Народных Комиссаров, Народного Комиссариата Просвещения УССР и других государственных учреждений. За этот же пери­од отсутствуют документы НКВД и подчиненных ему Админотделов при горсоветах депу­татов трудящихся, которые оформляли документацию о регистрации религиозных объеди­нений и церковных приходов или снимали их с учета.

Сохранились актовые документы, касающиеся вопросов организационного оформ­ления, названия, проект бланка и печати государственного архитектурно-исторического заповедника «Софийский музей» за 1939 г., когда прошел пик репрессий против музейщи­ков и тех деятелей правительства УССР, которые имели отношение к событиям 1934 - 1937 гг. Опубликованные варианты этих постановлений сохранились и в соответствующих сборниках правительственных постановлений.

Целью данного исследования является попытка историко-документальной рекон­струкции тех событий. Были уничтожены документы партийных органов за этот период. Правда, сохранились некоторые документальные материалы, касающиеся переезда столицы Украины из Харькова в Киев в июне 1934 г., что позволило значительно углубить изучение обстоятельств и причин образования Софийского заповедника в контексте планов создания Правительственного Майдана и вообще сохранения этого памятника в условиях массового уничтожения киевских храмов.

В этих обстоятельствах, при отсутствии официальных документов вышестоящих органов власти о создании Софийского государственного заповедника в 1934 г., для под­тверждения именно этой даты создания заповедника, первостепенное значение приобрета­ют найденные в Г осударственном архиве г. Киева (Г АК) постановления Киевского горсове­та от 17 января 1934 г. о закрытии большого и малого Софийских соборов, ликвидации ав­токефальной и славянской религиозных общин с переводом их в другие места для богослу­жения и передаче обоих храмов в качестве филиалов Всеукраинского Музейного Г ородка[6].

При отсутствии оригинальных архивных источников особую ценность в деле ре­конструкции тех событий имеют воспоминания первого директора Софийского заповедника И. Скуленко (1934 - 1937), поскольку он точно воспроизвел ход событий. Эти воспомина­ния в свое время были записаны сотрудниками заповедника с его слов. Оригинал документа хранится в научном архиве Национального Заповедника «София Киевская» и состоит из двух записей за 1948 и 1975 гг.[7]

Информацию о тогдашних партийных, государственных, научных и церковных де- ятелеях удалось получить при исследовании архивно-следственных дел в Отраслевом госу­дарственном архиве Службы Безопасности Украины (ОГА СБУ), поскольку большинство участников тех событий были репрессированы. Но эти материалы являются вспомогатель­ным источником в реконструкции событий связанных с образованием Софийского заповед­ника.

Важное значение имеют публикации современников тех событий, которые остави­ли воспоминания о Софии Киевской 1920-х гг., например, профессора Киевского археоло­гического института, бывшего хранитель Музея Ханенко в Киеве Г. Лукомского[8] [9]. Сюда же можно отнести и монографическое исследование О. Повстенко, который работал в Софии в период оккупации Киева немецко-фашистскими захватчиками, где также есть сообщения

„              9

относительно существования заповедника в указанный период .

В деле изучения событий, которые связаны с образованием Софийского заповедни­ка, важное место занимает историческая периодика, в частности киевские газеты и журналы архитектурно-художественного направления. Изучение периодических изданий за 1933 - 1939 гг. позволило уточнить многие детали, почувствовать изменения в общественном кли­мате через призму советских журналов[10]. Помимо общей специфики советских периодиче­ских изданий довоенного периода, следует отметить несколько черт, присущих киевским газетам указанного периода. В них, в частности, не употребляются слова «церковь» или «храм», речь идет исключительно о «памятниках архитектуры», как правило, в контексте осмотра археологических раскопок или процессов открытия мозаик и фресок.

В течение 1934 г. почти в каждом номере (за исключением торжеств или партийных съездов) появлялись публикации материалов конкурса украинских архитекторов на лучший проект Правительственного Майдана между Софийской (с 1920 г. - Героев Перекопа) и Михайловской площадями, а также проекты реконструкции различных районов Киева.

Содержание журналов радикально изменилось за несколько лет. Если до 1934 г. маленькие заметки в конце журнала были написаны в духе воинствующих требований не­медленно реформировать невыносимо скучные экскурсии по вновь созданным музеям, за­битым «поповским хламом», и создать новые советские музеи, то после переезда столицы УССР из Харькова в Киев общий тон публикаций становится мажорным. Акценты смеща­ются в сторону развертывания дискуссии вокруг конкурса проектов реконструкции Прави­тельственного Майдана, печатается масса фотографий участников конкурса, съездов архи­текторов, чертежей, изображений, статей, даже стихов.

На смену журналу «Соціалістичний Київ» после 1937 г. начали издавать журнал Киевского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов «Радян­ський Київ». В нем после репрессий 1937 г. изменился состав редколлегии. Напрочь исчез­ли проекты реконструкции и сообщения об археологических исследованиях в центре Киева. Теперь это советский идеологический официоз, лишенный исторического и вообще позна­вательного содержания.

С началом нового этапа украинской историографии в области истории музейного дела, церковной истории, репрессий карательных органов власти против партийных, куль-

турных, научных и церковных деятелей довоенной эпохи, несмотря на недостаток архивных документов, с начала 1990-х гг. все же был осуществлен ряд новых исследований и публи­каций. Весомым вкладом в дело изучения процессов национализации храмов, изучения ху­дожественных и архитектурных памятников, персоналий деятелей той эпохи, являются тру­ды                А. Боня[11],                         С. Белоконя[12],        В. Войналовича[13],       С. Иванисько[14],         А. Нестули[15],

Н. Никитенко[16], А. Чередниченко[17] и др.

Победа советской власти на Украине с начала 1920-х гг. сопровождалась громкими декларациями о победе материалистического мировоззрения над «мракобесием», требова­ниями раскрыть «поповские заблуждения», которые якобы скрывали от трудящихся ценные художественные сокровища. С помощью известных ученых, которые были привлечены к делу раскрытия и исследования храмовых росписей и составления описей церковного иму­щества, был осуществлен огромный объем исследовательской работы. В начале 1920-х гг. начался процесс изучения исторических памятников музейными работниками, архитекто­рами, археологами, историками, искусствоведами и другими специалистами, что значи­тельно обогатило источниковую базу для изучения этих объектов и сделало возможным массовый доступ к их осмотру.

Правда, специалистов с дореволюционным опытом и образованием было немного. К тому же власть преследовала собственные идеологические цели, а не стремилась сохра­нить исторические ценности. Поэтому целенаправленно был уничтожен единый храмовый комплекс Софийского подворья.

В результате национализации 1920 - 1930-х гг. церковные ценности частично были преобразованы в экспонаты, наиболее ценные из которых быстро исчезли. Оставшиеся в музеях, в результате вмешательства и некомпетентности, теперь невозможно атрибутиро­вать, к тому же трудно разыскать потерянные фотографии и описания музеефицированных храмовых предметов. К этому прибавились и кадровые утраты. Сначала властью был ис­пользован научный потенциал «буржуазных спецов», а затем их поглотила волна репрессий 1930-х гг. Следующая волна репрессий середины 1930-х гг. смела и группу первых совет­ских музейщиков.

Несмотря на отсутствие документов, можно предположить, что название «Софий­ский филиал Всеукраинского Музейного Г ородка (ВМГ)» появилось задолго до официаль­ного провозглашения. Хронологически границы существования Софийского собора в каче­стве филиала ВМГ могут быть датированы 17 января 1934 - 7 марта 1939 гг. Весной 1929 г. искусствовед Федор Эрнст объявил заповедником усадьбу собора, и она по его предложе­нию должна была войти в состав комплекса «Киевский акрополь».

Но попытки ученых создать из закрытых властями храмов комплекс музеев натолк­нулись на требование полного уничтожения «очагов мракобесия». Летом 1929 г. власть начала масштабную подготовку к политическому процессу «Союза освобождения Украи­ны» на волне развертывания общей антицерковной истерии. Несмотря на этот процесс и многочисленные аресты в церковной среде, в большом Софийском соборе с разрешения властей состоялись 2 «чрезвычайных» Собора УАПЦ. 23 января 1930 г. Харьковским (тогда столичным) НКВД было выдано разрешение Киевскому Окрадминотделу созвать «чрезвы­чайный» Собор УАПЦ на 28 - 29 января 1930 г.

В своем воззвании к приходам УАПЦ митрополит Николай Борецкий писал: «До­рогие братья и сестры. Закончилось жизнь УАПЦ. Чрезвычайный Собор ее, состоявшийся 28 - 29 января [1930 года] в Киеве, в храме Св. Софии, заслушав доклад Президиума ВПЦР о состоянии УАПЦ, единогласно признал, что УАПЦ была организацией контр­революционной и антисоветской и по этой причине ее ликвидировал. Итак, мои дорогие, УАПЦ уже нет. Остались лишь ее приходы»[18]. Несмотря на это, приходы УАПЦ продолжи­ли существование под названием «Украинская Православная Церковь» (УПЦ). Разрешение Центрального Административного Управления НКВД в Харькове от 6 декабря 1930 г. было дано на созыв в большом Киево-Софийском соборе 9 - 12 декабря 1930 г. второго «чрезвы­чайного» Собора УПЦ.

Таким образом, в Софийском соборе продолжал действовать Старокиевский при­ход бывшей УАПЦ (УПЦ). Состояние этого прихода в большом Софийском соборе в 1930 - 1934 гг. ухудшалось из-за непрерывного роста налогов. В феврале 1934 г. Киевский Окрад- минотдел сообщил архиепископу УПЦ Юрию Михновскому о закрытии Софийского собо­ра, и 15 февраля 1934 г. храм был опечатан.

Период непрерывного упадка тяжело отразился на состоянии храмовых сооруже­ний. Об этом писал в воспоминаниях первый директор Софийского музея-заповедника, ко­торый принимал имущество у представителей ликвидированной общины УПЦ. В 1975 г. И. Скуленко вспоминал, что после 1930 г. доходы общины катастрофически уменьшались. После того, как был сокращен единственный сторож собора от церковной общины, состоя­ние собора ухудшилось: окна были выбиты, штукатурка обвалилась, кровля прохудилась. К тому же были зафиксированы случаи пропажи церковного имущества из закрытого собо- ра[19]. Все это привело к тому, что киевское музейное руководство начало ускорять процесс создания заповедника в Софийском храме.

В своем письме в Наркомпрос УССР от 20 марта 1931 г. директор Государственно­го культурно-исторического заповедника в Киево-Печерской Лавре Петр Куренной писал: «Всеукраинский Музейный Г ородок просит окончательно решить и поставить на разреше­ние перед ВУЦИК дело о ликвидации религиозной жизни в Киевском Софийском соборе, создании в нем антирелигиозного музея и о присоединении его на принципах филиала к ВМГ». О намерениях превратить Софию исключительно в музейный центр свидетельствует также письмо руководства ВМГ в Сектор науки Наркомпроса УССР от 20 мая 1931 г.

Из-за больших документальных потерь теперь невозможно привести точные даты и соответствующие распоряжения органов власти в начале 1934 г., но можно попытаться ре­конструировать ход событий, руководствуясь предыдущими вариантами сценариев преоб­разования православных храмов в музейные центры.

Украинскими органами власти было принято решение о прекращении существова­ния всех церковных центров на Софийском подворье. В контексте решения о перемещении столицы УССР из Харькова в Киев, которое могло быть принято примерно в конце 1933 г., преобразование центра Киева в «безцерковную зону» выглядит правдоподобным. До 1934 г. громкие идеологические кампании не влияли на наличие приходов в Софии, и только пере­езд столицы повлек за собой решение Центрального Админуправления НКВД в Харькове о прекращении регистрации и Старокиевского прихода УПЦ и прихода Украинского Экзар­хата в Малой Софии.

О том, что такой документ существовал, свидетельствует текст выписки из прото­кола заседания президиума Киевского горсовета от 17 января 1934 г., где сказано, что этот вопрос рассматривался по представлению Админгрупы Горсовета[20]. В период массовых репрессий 1930 - 1934 гг. храмы были доведены до полного упадка. Но причины ликвида­ции общин указаны разные. Киевским горсоветом в деле закрытия большого Софийского собора, где был приход УПЦ, было постановлено, что религиозная община, которая исполь­зует помещения Софийского собора, не уделяет внимания охране собора, вследствие чего помещение разрушается. Из-за отсутствия охраны было 4 ограбления. Религиозная община имеет большую задолженность и не в состоянии обеспечить содержание и сохранность этих помещений. Учитывая вышесказанное и то, что Софийский собор имеет всемирное значе­ние, а также то, что у религиозной общины есть возможность пользоваться Благовещенской молельней, которая находится на ул. П. Пятакова № 64, Президиум Г орсовета постановляет изъять помещение Софийского собора на ул. Короленко № 22 из пользования религиозной общиной и передать его в ведение Всеукраинского Музейного Г ородка[21].

Приход Украинского Экзархата, который был зарегистрирован в Малой Софии, был ликвидирован в тот же день. Президиум Киевского горсовета протоколом от 17 января 1934 г. принял решение: учитывая историческое значение этого храма как всемирного па­мятника, а также то, что религиозная община имеет возможность пользоваться молельней бывшего монастыря на ул. Львовской, Президиум Г орсовета постановляет изъять молит­венные помещения Малой Софии на ул. Короленко № 22 и передать их в ведение Всеукра­инского Музейного Городка[22].

После национализации церковных сооружений в 1919 г. Софийское монастырское подворье находилось в распоряжении Наркомпроса УССР. В тексте разрешения Киевского губисполкома от 10 июля 1919 г. на временное использование большого Софийского собора для нужд ВПЦР, было указано, что территория бывшего монастыря находится в распоряже­нии НКП УССР[23]. В 1934 г. решение Киевского горсовета должны были согласовать с Наркомпросом поскольку храмы находились на подведомственной ему территории, причем все музейные и культурно-образовательные учреждения также находились в ведении этого наркомата.

После 17 января 1934 г директор ВМГ Назар Багрий мог бы принять Софийский собор от религиозной общины и создать в ней филиал ВМГ только после его закрытия в качестве действующей церкви. Директором вновь созданного заповедника стал Иван Ску- ленко (1901 - 1990), который до этого работал старшим научным сотрудником ВМГ.

И. Скуленко писал: «После тринадцатилетних хлопот в конце апреля 1934 года тов. Скуленко начал приемку имущества по Софийскому Собору от представителей рели­гиозной общины автокефальной церкви, прекратившей свое существование в январе 1934 г. Приемка была закончена в первых числах мая. Софийский заповедник (собор и колокольня с прилежащей территорией) согласно Декрета СНК, являлся филиалом музейного городка и находился в системе НКПроса, а после учреждения Комитета по делам искусства, в ведении последнего. Здание собора требовало немедленного ремонта, на который из резервных фон­дов СНК в 1934 г. было отпущено 250 000 руб. В этом же году и был произведен ремонт кровли и частичная штукатурка (наружная) здания»[24] [25].

И. Скуленко писал, что «религиозники» на 4 года задержали преобразование Со­фийского собора в заповедник. Только в январе 1934 г. нарком просвещения В. Затонский приказал директору ВМГ Н. Багрию принять Софийский собор у религиозной общины как филиал ВМГ. Одновременно с Софийским филиалом в музей была превращена Киево­Андреевская церковь. Именно И. Скуленко было поручено принять от религиозной общины имущество и составить соответствующий акт. В марте 1934 г. была оформлена сдача - приемка имущества, переписаны паникадила, иконостасы, иконы и 12 пар бархатных тапо­чек, которые употреблялись «при омовении ног». 5 мая 1934 г. подписали акт о том, что религиозная община сдала, а музейный городок принял в свое ведение Софийский собор со

25

всем имуществом .

Далее И. Скуленко сообщал, что из штатных единиц заповедника летом 1934 г. в наличии были только заведующий И. Скуленко и сторож П. Емец. В это время Софийский собор посетило множество поклонников и ценителей старины и истории. Новый заповедник посетили С. Косиор, В. Затонский, И. Шелехес, П. Любченко, П. Постышев и другие руко­водители УССР. Было дано указание выделить из государственных запасов остродефицит­ные материалы для ремонта собора, чтобы до осени 1934 г. закончить первоочередные ра­боты.

Изучение опубликованных советских источников позволяет сформулировать пред­варительный вывод: ситуация с киевскими храмами существенно изменилась после переез­да правительства УССР из Харькова в Киев в июне 1934 г. Созданные архитекторами и опубликованные в 1934 - 1937 гг. проекты перестройки города поставили на повестку дня вопрос: что делать с храмами в новом советском, социалистическом Киеве, который только что стал столицей УССР? Насколько эти храмы вписываются в новые очертания социали­стического города с огромными магистралями, грандиозными произведениями советских архитекторов, площадями, которые должны вскоре украсить новые архитектурные соору­жения и памятники социалистического содержания?

Весной 1934 г. в Киеве шли работы по подготовке переезда столицы, приготовле­нию помещений для размещения наркоматов и других госучреждений, квартир для госслу­жащих, воинских частей и т.д. Наибольшая угроза для сноса храмов существовала с весны до конца 1934 г., поскольку в характеристиках эскизных проектов устройства Правитель­ственного Центра тогда было прямо указано, что большинство существующих застроек в центре должно быть снесено. Правда, были указаны и негативные аспекты этого предложе­ния, в частности то, что по предварительным расчетам снос таких массивных сооружений как Софийские монастырские здания повлекут расходы в объеме 10 млн. руб., Михайлов­ского собора - 5,5 млн. руб.

В своем письме от 8 апреля 1934 г. заведующий Музейным отделом Наркомата Просвещения РСФСР Ф. Кон писал С. Косиору: «Дорогой Станислав. Проект постройки здания ЦК в Киеве захватывает место, на котором стоит собор б[ывшего] Михайловского монастыря. Разрушение этого памятника вызывает нежелательные толки как у нас так и заграницей. Если уж никак нельзя изменить плана, необходимо снять хотя бы мозаику и фрески и произвести научную фиксацию здания. У нас, в Москве, волнуется по этому пово­ду весь артистический мир. С дружеским комприветом Ф. Кон»[26].

Есть несколько документальных свидетельств о том, что судьба наиболее извест­ных киевских храмов окончательно решалась в ноябре 1934 г. В частности в докладной за­писке заместителя наркома просвещения УССР А. Хвыли в ЦК КП(б)У, от 3 ноября 1934 г. речь шла о бывшем Софийском соборе и Киево-Андреевской церкви: «Софийский собор представляет собой исключительный памятник эпохи раннего феодализма <...> и во всей Европе подобных памятников является лишь несколько: ц[ерковь] Марка в Венеции, храм Дафни, мечеть Баграта III в Кутаиси и София в Новгороде. Архитектура собора сохранилась достаточно хорошо, а в середине собора сохранились от нач. XI в. мозаики и фрески, кото­рые представляют интерес не только для Советского Союза, но и для всего мира. Собор необходимо реставрировать, открыть фрески, которые закрыты масляными красками, за­крепить мозаики и придать ему вид памятника XI в. согласно его происхождения и терри­ториального расположения в центре Киева. Сейчас собор находится в катастрофическом состоянии: на протяжении нескольких лет не проводилось никаких ремонтов; вся крыша дырявая и почти везде течет, стекла в окнах почти все выбиты <...> Из дефектного акта, представленного в НКП специальной комиссией, видно, что лишь на текущий и неотлож­ный ремонт нужно 46 000 руб. Если этот ремонт не будет проведен немедленно, то с нача­лом зимы, когда пойдут дожди и снег, собору угрожает большое разрушение. Второй па­мятник, которому грозит катастрофа, - это Андреевская церковь. Этот XVIII века памятник является одним из самых совершенных на территории Украины произведений архитектора Б. Растрелли, с именем которого связан целый период истории развития архитектуры быв­шей России. Для обеспечения от разрушения этих двух памятников, которые по своей тер­ритории тесно связаны с центром Киева, необходимо: обязать Киевский горсовет ассигно­вать соответствующие средства и немедленно провести текущий ремонт, а также создать специальную комиссию и ассигновать соответствующие средства на проведение реставра­ции и оформления этих памятников»[27].

3 ноября 1934 г. А. Хвыля подал в ЦК КП(б)У еще одну докладную записку «О со­стоянии музейного дела в Украине», со статистическими данными о количестве музеев в системе НКП УССР. По состоянию на ноябрь 1934 г. их было 87, из них Всеукраинского значения - 8[28]. Из приведенных свидетельств становится понятно, что сохранению подле­жали только некоторые храмы центральной части Киева, выделенные А. Хвылей в качестве образцов выдающихся памятников архитектуры.

В воспоминаниях И. Скуленко говорилось о том, что «в 1934 г. была создана спе­циальная комиссия под председательством И. Грабаря, в состав которой вошли: И. Касперович, И. Скуленко, А. Хвыля, И. Моргилевский, Гиляров, Ф. Молчановский, Н. Багрий, П. Юкин и др. Первое и единственное заседание этой комиссии происходило летом 1934 г. <...> По решению этой комиссии были начаты работы по реставрации фресок и мозаик, археологические раскопки и продолжены работы по архитектурному изучению памятника, начатые проф. И. Моргилевским еще до создания заповедника»[29].

В ноябре 1934 г. была утверждена программа-задание на составление проекта со­оружений ЦК КП(б)У и СНК УССР. Архитектор проф. П. Хаустов сообщал, что именно тогда была выбрана площадка для строительства в старой части Киева, на территории Ми­хайловского монастыря[30]. Сам факт вложения огромных средств правительством Украины в ремонтные работы для отделки Софийского собора свидетельствовал о намерениях власти не только упорядочить сооружения в центральной части города для переезда правительства УССР в Киев, но и сохранить Софийский собор в качестве музея.

Ситуация коренным образом изменилась в 1935 г., когда после переноса столицы УССР в Киев были приняты какие-то решения относительно статуса превращенных в музеи храмов, которые остались в центральной части города. С этого момента появляется мажор­ный тон в публикациях о храмах-музеях, отмечается их исключительная историческая цен­ность. В статье Киевского инспектора охраны памятников культуры К. Антиповича говори­лось: «И не случайно внимание советской общественности <...> все больше останавливается на музейном участке фронта социалистической культуры. Этот самый отсталый участок культурного фронта теперь значительно оживился и начинает выравниваться, становиться рядом с другими боевыми участками фронта культурной революции. Музеи из замкнутых заведений превращаются в живые советские культурные центры. Этих достижений на фронте музейного строительства мы добились в результате беспощадной борьбы с классо­вым врагом, который <...> прочно засел на музейном участке и <...> проводил там свою вредительскую подрывную работу. Но под руководством партийной организации удалось разоблачить эти буржуазные, великодержавные <...> фашистские концепции в музейной работе и разгромить их»[31].

К. Антипович сообщал, что до революции в Киеве был только художественно­промышленный музей, а теперь есть 16 музеев, 2 заповедника и 2 сада-музея. В ВМГ УССР, которое имеет богатейшие коллекции, характеризующие роль религии в эпоху феодализма и капитализма на службе у помещиков и буржуазии, была проведена значительная работа по линии антирелигиозной пропаганды, включавшая «расшифровку» и показ бывшей лавры «как места обмана трудящихся, разврата, паразитизма». Но теперь перед музеями поставле­ны новые задачи, ведь настало время высших форм антирелигиозной работы.

София Киевская была признана уникальным сооружением эпохи раннего феода­лизма. По постановлению СНК УССР 1935 г. здесь заканчивался первый цикл ремонтных и реставрационных работ. Поэтому в 1936 г. дирекции ВМГ предлагалось продумать целевое назначение и профиль работы Софийского филиала, в частности разместить там экспонаты, характеризующие культуру Х - XI вв. и создать ансамбль, характерный для эпохи раннего феодализма на Украине.

Второй филиал ВМГ, Андреевская церковь, был признан прекрасным образцом ар­хитектуры Б. Растрелли. В 1935 г. там заканчивалась реставрация, и в 1936 г. ВМГ должен был подготовить храм для принятия экскурсий. По мнению автора статьи в Андреевской церкви следовало развернуть экспозицию феодальной культуры ХУШ в., т.е. создать ан­самбль, который бы характеризовал эпоху позднего феодализма на Украине[32].

В это время И. Скуленко опубликовал ряд статей, в которых рассказал о ходе ре­ставрации Софийского собора, а в рубрике «Охрана памятников старины» написал о ре­ставрации Андреевской церкви с соответствующими фотографиями храма после ремонта. Он сообщил, что Андреевская церковь была подчинена на правах филиала ВМГ в начале мая 1935 г., и при активном содействии правительства УССР здесь начались ремонтные и реставрационные работы. Председателем комиссии по реставрации памятник был Н. Багрий, а со стороны Правительства СССР этой проблемой занимался А. Хвыля. Для посетителей Софийский заповедник был открыт весной 1935 г.[33]

Между тем после неоднократного согласования реконструкции площади в центре Киева под Правительственный Центр и даже возведения первых сооружений (в ходе вы­полнения генерального плана реконструкции столицы УССР) дело продвигалось медленно. Интересным событием оказался I съезд архитекторов Украины (весна 1935 г.), на котором, среди прочего, было прочитано два программных доклада: о задачах советских архитекто­ров и работе Союза архитекторов, а так же о генеральном плане реконструкции столицы Украины. Съезд официально признал работу Союза советских архитекторов неудовлетво­рительной и избрал новое правление в составе 25 человек.

Гостями этого съезда были А. Хвыля и прибывший из Москвы кинорежиссер, ор­деноносец А. Довженко, доклад которого об архитектуре нового Киева имел острокритиче­ский характер[34]. Он безжалостно раскритиковал многих известных архитекторов, в том чис­ле авторов уже осуществленных проектов. Свою речь о Правительственном Майдане он начал со сравнения с аналогичным проектом реконструкции Московского Кремля по проек­ту Ионафана. А. Довженко рассказал, что когда создавали проект Дворца Советов, думали, что делать с Кремлем, с колокольней Ивана Великого. Нельзя было допустить, чтобы коло­кольня грандиозностью и мощью своей соревновалась с Дворцом Советов СССР. Теперь памятник Ленину находится на высоте 300 м., а «Иван Большой» стал «Иваном Малень-

35

ким» и, как крошечная старинная статуэтка, стоит где-то внизу .

В своем докладе А. Довженко сказал, что в Москве на протяжении 20 лет будет по­строено 20 - 30 домов, каждый порядка 120 метров в высоту, и центр города превратится в венец высотного ансамбля, перед которым померкнет Кремль: «Вот почему меня не удовле­творяет проект планировки Правительственной площади в Киеве, вот почему меня не удо­влетворяет памятник Ленину в 70 метров, потому что Софийская колокольня будет подчер­кивать, что памятник маленький. Но не слишком ли много чести для церкви соревноваться с Лениным? Я думаю, очень много чести ...»[35] [36]. Он предложил построить несколько домов на площади, которые были бы выше, чем Софийская колокольня, порядка 100 - 120 метров высотой, чтобы колокольня входила в этот высотный ансамбль не как его главная деталь. И тогда это место, по мнению режиссера, «будет гордым и прекрасным»[37].

Но мечтам А. Довженко не суждено было сбыться. В 1937 г. начался новый разгром музейных кадров. Директор ВМГ Н. Багрий был приговорен особой тройкой НКВД УССР 20 ноября 1937 г. к расстрелу как руководитель «украинского националистического центра» и «террористической группировки» в музейной среде. По тому же делу был арестован И. Скуленко, как директор подчиненного ВМГ Софийского филиала. Его обвинили в связях с Н. Багрием, а также во «вредительстве» и «националистической пропаганде».

После разгрома музейных кадров в течение 1937 - 1938 гг. в «Сборнике законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства УССР» за № 147 от 27 июня 1938 г. бы­ло издано постановление «О музеях Украины», где отмечалось, что «вследствие вредитель­ской работы банды разоблаченных врагов народа в органах НКП УССР» почти все музеи и памятники культуры и природы находятся в неудовлетворительном состоянии, не имеют четко определенных профилей, экспозиционные материалы в музеями перепутаны, нару­шена правильная ведомственная подчиненность музеев.

В этом же постановлении вредительством была признана и ликвидация Управления музеев НКП УССР. Для дальнейшей работы предлагалось создать межведомственную ко­миссию для установления профилей существующих музеев, выяснения вопроса их ведом­ственной принадлежности и проработки предложения о перераспределении ценностей. Планировалось во всех музеях до 1 сентября 1938 г. провести инвентаризацию имеющихся фондов, проверить персональный состав музеев и «укрепить его политически проверенны­ми сотрудниками», создать отдел музеев в Управлении по делам искусств при СНК УССР.

Этот документ подписали Председатель СНК УССР Д. Коротченко и управляющий делами СНК УССР О. Шинкарев[38].

Следующим документом, в котором регулировался статус Софийского заповедни­ка, было постановление СНК УССР от 7 марта 1939 г. В пункте 4 здесь речь шла о превра­щении Софийского филиала ВМГ в самостоятельный музей и передаче в его подчинение в качестве филиалов некоторых киевских храмовых сооружений[39].

В связи с принятым постановлением правительства УССР были осуществлены со­ответствующие меры по упорядочению статуса Софийского заповедника. В архиве сохра­нилось заявление начальника отдела музеев Комитета искусств при СНК УССР Виткупа от 23 марта 1939 г., где он просил спецотдел городской милиции Киева дать разрешение на право приобретения печати и штампа для Софийского музея-заповедника[40]. В письме Управления по делам искусств при СНК УССР в культотдел СНК СССР от 2 апреля 1939 г. была высказана просьба утвердить такое название музея: «Софийский Государственный Архитектурно-Исторический Музей-заповедник», которое и просуществовало до 2000 г., когда название было изменено на современное: Национальный заповедник «София Киев­ская».

Таким образом, подводя некоторые итоги, следует сказать, что воплощение в жизнь теории и практики советской власти в осуществлении антицерковной политики, с одной стороны, и провозглашение создания новой пролетарской культуры с привлечением к ее созданию широких народных масс, с другой, привели к разрушению церковной структуры на Украине, которая складывалась столетиями.

На начальном этапе осуществления этой политики в 1921 - 1934 гг. было допущено существование двух враждующих между собой церковных направлений в большом и малом Софийских соборах. Деятельность церковных организаций сопровождалась не только гра­бежом церковных ценностей и упадком самих храмовых сооружений из-за полной невоз­можности приходов содержать их. В это время действовали научные и исследовательские структуры, которые объективно были заинтересованы в удалении церковных общин из этих сооружений и поэтому требовали создания здесь заповедника.

Ключевым моментом стал переезд правительства УССР в Киев в 1934 г.: тогда бы­ли ликвидированы религиозные общины, осуществлен прием имущества, для чего был назначен опытный сотрудник ВМГ И. Скуленко. Софийский большой собор вошел в каче­стве филиала в ВМГ, но документы об этом пока не найдены.

В период существования Софийского заповедника в 1934 - 1939 гг. с помощью ор­ганов власти было осуществлено его организационное оформление в самостоятельный центр с назначением директора, обособлением бухгалтерии, ремонтом и реставрацией цер­ковных сооружений. За период до 1937 г. с целью раскрытия мозаик и фресок были полно­стью уничтожены следы внутреннего церковного убранства Софийского собора и Андреев­ской церкви.

В это время сформировался подход к Софийскому собору как архитектурному му­зею с интенсивной экскурсионной деятельностью. Эти процессы происходили на фоне об­суждения и решения вопроса о судьбе киевских храмов, большинство которых было снесе­но в ходе социалистической реконструкции столицы Украины, и, в частности, Правитель­ственного Центра.

Софийский собор и Андреевская церковь не только выстояли и были отремонтиро­ваны, но и были организованы как музеи определенного направления, которые сохранялись во всех проектах реконструкции социалистического Киева. Но эти процессы были прерваны в 1937 г. массовыми арестами всех участников событий - партийных и государственных деятелей, музейщиков, ученых, археологов. Следствием этого стал полный развал музейно­го дела и запрет на долгие годы вообще интересоваться обстоятельствами истории заповед­ника.

Окончательное оформление Софийского заповедника в отдельный музей, с соот­ветствующими формальными признаками произошло в 1939 г. Принятое правительствен­ными структурами название «Софийский Государственный Архитектурно-Исторический Музей-заповедник» просуществовало с 1939 по 1994 г. После 1939 г. Софийский музей пе­рестал быть филиалом ВМГ, а сам стал центром, к которому в качестве филиалов были присоединены другие бывшие православные храмы.[1] См. публикации по истории деятельности структур УАПЦ: Преловська І. М.: 1) ВПЦР - організаційний осередок УАПЦ // Український церковно-визвольний рух і утворення УАПЦ. М-ли міжнародної наук. конференції в м. Києві 12 жовтня 1996 р. Киев, 1997. С. 29-49; 2) Софія Київська в 1934 році: ліквідація громади УПЦ, створення заповідника // Пам'ятки України. Киев, 2003. № 1-2. С. 146-152; 3) Організація першої парафії УАПЦ в Софії 1919 р. // Нові дослідження давніх пам’яток Києва. М-ли наукової конференції Національного заповідника «Софія Київська» 22 - 23 листопада 2001 р. Киев, 2003. С. 174-182; 4) До 70-ї річниці створення Софійського Державного Заповідника у 1919 - 1934 рр. // Сакральні споруди в житті суспільства: історія і сьогодення. М-ли Другої міжна­родної науково-практичної конференції «Софійські читання», м. Київ, 27 - 28 листопада 2003 р. Присвячується 70- річчю утворення Софійського заповідника (1934 - 2004). Киев, 2004. Вип. 2. С. 10-18 и др.

[2] Преловська І. М. П. О. Ємець (1876 - 1958-?) - беззмінний доглядач Софії Київської // Софійські читання. М-ли ІУ міжнар. науково-практичної конференції «Пам’ятки Національного заповідника «Софія Київська»: культурний діалог поколінь», присвячених 990-річчю першої літописної згадки про Софію Київську (1017 - 2007 рр.). Націо­нальний заповідник «Софія Київська», м. Київ, 25 - 26 жовтня 2007 р. Киев, 2009. С. 304-319.

[3]  О деятельности Киевского епархиального управления см.: Білокінь С.: 1) Розгром Київського єпархіального управління // Київська старовина. Киев, 1999. № 1 (325). Січень-лютий. С. 89-106; 2) О. Анатолій Жураковський і київські йосифляни. Документальне дослідження. Киев, 2008; Мазырин Александр, иерей. Вопрос о замещении Киевской кафедры в 1920-е годы // Вестник Православного Свято-Тихоновского Государственного университета. История Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 2 (23). С. 60 и др.

[4] Стародуб А. Митрополит Михаїл (Єрмаков) (1862 - 1929): деякі аспекти останнього періоду діяльності та обста­вини смерті // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених Інституту української археографії та джерелознав­ства ім. М. С. Грушевського НАНУ. Тематичний випуск «Біографічна некрополістика в контексті сучасної істори­чної науки. Джерела та результати досліджень». Киев, 2002. Т. 9. С. 442-479.

[5]  Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, г. Киев (Далее - ЦГАВО Украины). Ф. 2. Оп. 7 (1921 - 1939). Д. 406. Л. 1-11.

[6] Государственный архив г. Киева (Далее - ГАК). Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 6222 («Київська міська рада депутатів трудящих. Протокольна частина. Постанови Президії За 1 січня 1934 р. - 27 березня 1934 р.»). Л. 25, 29.

[7] Преловська І. «Боротьба за Софію Київську ...» [публікація спогадів першого директора Софійського державного заповідника І. М. Скуленка] // Пам’ятки. Археографічний щорічник. Киев, 2003. № 4. С. 86-110.

[8] Лукомский Г. К. Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева XI - XIX века. Мюнхен, 1923. Т. 1. Церковная архитектура XI - XIX века. Византийское зодчество. Украинское барокко.

[9] Повстенко О. Катедра св. Софії у Києві. Спеціальне видання. Серія «Анали Української Вільної Академії наук у США». Літо - Осінь 1954. Т. ІІІ - IV. № 4 (10) - 1, 2 (11 - 12).

[10]  Соціалістичний Київ. Журнал Київської Міської Ради Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів. 1934, № 1 - 6; 1935, № 1 - 12; 1936, № 1 - 6; 1937, № 1 - 12; Радянський Київ. Журнал Київської міської ради робі­тничих, селянських і червоноармійських депутатів. 1938, № 1 - 24; 1939, № 1 - 19 и др.

[11] Бонь О.: 1) Зусилля Софійської комісії щодо реставрації пам’яток Софії Київської у 20-х роках ХХ століття // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції, Львів, 20 - 24 травня 2002 р. Львів, 2002. Кн. 1. С. 67-73; 2) Академік Олекса Новицький: наукова та громадська діяльність. Киев, 2004.

[12] Білокінь С. Соціальна революція в СРСР і пам’ятки Золотоверхого Києва // Сакральні споруди в житті сусупільс- тва: історія і сьогодення. М-ли Другої міжнар. науково-практ. конф-ції «Софійські читання», м. Київ, 27 - 28 лис­топада 2003 р. Присвячується 70-річчю утворення Софійського заповідника (1934 - 2004). Киев, 2004. Вип. 2. С. 39-43.

[13] Войналович В. На ниві українського музейництва (І. М. Скуленко) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки). Киев, 1991. С. 304-307.

[14] Іванисько С. Київська Софія в пам’яткоохоронній діяльності 1918 - 1934 рр.: стан споруди та проблеми збере­ження // Софійські читання. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Памятки Національного заповідника «Софія Київська» та сучасні тенденції музейної науки» [до 110-ліття з часу смерті Києво-Софійського протоієрея, дослідника київських старожитностей П. Г. Лебединцева], м. Київ, 24 - 25 листопада 2005 р. Киев, 2007. С. 287-289.

[15] Нестуля О.: 1) Доля церковної старовини в Україні (1917 - 1941 рр.). Киев, 1995. Т. 1 - 2; 2) Понад усе ставив істину (Ф. І. Шміт) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки). Киев, 1991. С. 37-56; 3) Україна стала його долею (Ф. Л. Ернст) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки). Киев, 1991. С. 101-113.

[16] Нікітенко Н.: 1) Собор Святої Софії у Києві. Національні святині України. Киев, 2000; 2) Датування Софії Київ­ської у світлі нових досліджень // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Одеса; Київ; Львів, 1999. С. 23-30; 3) Чи мандрував саркофаг по собору? // Наукові записки Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». 2001. Т. 19. Історичні науки. С. 67-72.

[17]  Чередниченко А.: 1) Діяльність Софійської комісії Української Академії наук у 20 - 30-рр. ХХ ст. // Софійські читання. Проблеми та досвід вивчення, захисту та використання архітектурної спадщини. Матеріали Перших нау­ково-практичних Софійських читань (Київ, 27 - 28 листопада 2002 р.). Киев, 2003. С. 207-213; 2) Передумови створення та деякі аспекти наукового дослідження і збереження мистецької спадщини Києво-Печерської лаври у Всеукраїнському музейному містечку в 1920 - 1930 рр. // Х Міжнародні Могилянські читання «Доля музейних зібрань», Києво-Печерський державний заповідник, м. Київ, 7 - 8 грудня 2006 р. Киев, 2007. Ч. 1. С. 216-222.

[18] Центральный государственный архив общественных организаций Украины, г. Киев (Далее - ЦГАОО Украины). Ф. 263. Оп. 1. Д. 53280. Т. 1. Л. 40-40 зв.

[19] Преловська І. «Боротьба за Софію Київську...». С. 103-104.

[20]  ГАК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 6222 («Київська міська рада депутатів трудящих. Протокольна частина. Постанови Пре­зидії За 1 січня 1934 р. - 27 березня 1934 р.»). Л. 29.

[21] Там же.

[22] Там же. Л. 25.

[23] ЦГАВО Украины. Ф. 3984. Оп. 1. Д. 5.

[24] Преловська І. «Боротьба за Софію Київську...». С. 100.

[25] Там же. С. 103-105.

[26] ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 20. Д. 6457. Л. 68. (Оригинал, машинопись на бланке НКП РРФСР).

[27] Там же. Л. 73-74.

[28] Там же. Л. 75.

[29] Преловська І. «Боротьба за Софію Київську...». С. 101.

[30] Хаустов П., проф. Планування та забудова Урядового майдану // Соціалістичний Київ. Журнал Київської Місь­кої Ради Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів. 1937. № 8. С. 8.

[31] Антипович К. Місто музеїв. Музеї на передові позиції культурного фронту // Соціалістичний Київ. Журнал Київ­ської Міської Ради Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів. 1935. № 9. С. 33.

[32] Там же.

[33] Скуленко І. Охорона пам’ятників старовини. Реставрація Андріївської церкви // Соціалістичний Київ. 1936. № 1. С. 47-48.

[34] Про нове архітектурне обличча нового Києва. З промови орденоносця кінорежисера О. Довженка // Соціалістич­ний Київ. 1937. № 6. С. 13-20.

[35] Там же. С. 20.

[36] Там же.

[37] Там же.

[38]  Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду УРСР. Видання офіціальне НКЮ УРСР. Киев, 1938. № 36. С. 9.

[39] Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду УРСР. Видання НКЮ УРСР. Київ, 1939. № 37. С. 4.

[40] ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 7. Д. 162. Л. 47.Обновлен 07 фев 2016. Создан 30 янв 2016 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО