Військова політологія

 
 

Військова політологія
ЦЮРУПА М.В., ЯСИНСЬКА В.С.

Основи

ЗАГАЛЬНОЇ

ТА

ВОЄННОЇ

ПОЛІТОЛОГІЇ

ПІДРУЧНИК

Національний університет оборони України Державний економіко-технологічний університет транспорту

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ВОЄННОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

Підручник

Під загальною редакцією Телелима В.М.

Київ

2013

 

УДК 323.2 ББК бб.Оя 73 Ц98

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист№ 1/1 j-14964 від 25.09.2012р.)

Рекомендовано Вченою радою Національного університету оборони України. Протокол № 17 від 28 листопада 2011 року; та Вченою радою Державного економі ко-технологічного університету транспорту. Протокол № 7 від 27 березня 2012року

Рецензенти:

Горбатенко В.П. - доктор політ, наук, проф., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького HAH України;

Пазенок B.C. - доктор філос. наук, проф., член-кор. HAH України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди HAH України;

Муковський І.Т - доктор істор. наук, проф., Заслужений діяч науки і тех­ніки України, Київський університет економіки і права,

Авторський колектив: Цюрупа M.B. - розд. 1, 2 ,3, 4 ,5, 6, 7, 8, п. 1-3; 9, 10, 11, 12,13; Ясинська B.C. - розд.4; п. 4; розд. 7, п.З; розд. 8, п.4; розд. 9, п.4; розд. 14, 15 / Під загальною редакцією Телелима ВМ.

Цюрупа M.B.

Ц 98 Основи загальної та воєнної політології: підручник / Цюрупа М.В.; Ясин­ська B.C.; під загальною ред. Телелима В.М. - К.: Кондор-Видавництво, 2013,- 512 с.

 

ISBN 978-966-2781-42-7

Підручник з основ загальної та воєнної політології органічно поєднує полі­тологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові воєнно- політологічні погляди на засади формування та реалізації воєнної політики держави. У підручнику розкрито зміст оновленої Воєнної доктрини України та сучасні воєнно- політичні стратегії, надано порівняльний аналіз воєнно-політологічних поглядів мис­лителів Сходу і Заходу на проблеми війни, миру, національної безпеки; розкрито те­орію політики та поточної політики України в галузі національної безпеки.

Підручник призначений для слухачів Національного університету Оборони України, курсантів військових навчальних закладів, студентів ДЕТУТ, інших ВНЗів із військовою кафедрою, а також усім тим, хто цікавиться проблемами формування і реалізації воєнної політики держави.

ББК 66.0я73

ISBN 978-966-2781-42-7

© Цюрупа М.В., Ясинська B.C., Телелим В.М.,2013 © Кондор-Видавництво, 2013

 

ЗМІСТ

Вступ............................................................................................... 7

Розділ І. Становлення воєнної політології: історично-наукові і методологічні проблеми.        9

Тема 1. Воєнна політологія в структурі знань про політику.... 9

1 1 .Політологія - соціальна наука і навчальна дисципліна нового століття. Структура політологічних знань......................................................................................................... 9

1.2.                                 Проблеми інституювання воєнної політології як особливої політологічної галузі знання      28

1.3.                                      Світоглядні основи, методологічні засади та принципи воєнної політології  34

1.4.                                 Парадигми політичного і воєнно-політичного мислення 41

1.5.                          Функції воєнної політології. її практичне значення у формуванні політичної культури керівника                  .47

Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку загальнополітичних та воєнно-політичних поглядів і концепцій.................................................................................... .51

2.1.Зародження протополітичних поглядів у країнах Стародавнього Сходу - центрах цивілізацій           51

2.2.                                 Політичні ідеї та воєнно-політичні погляди представників класичної античної науки           56

2.3.                                   Теологічні       та світські парадигми воєнно-політичного мислення

в епоху Середньовіччя................................................................ 67

2.4.                                Політичні         концепції, вчення про війну і мир у період Відродження,

Нового часу, доби Модерну....................................................... 72

2.5.0гляд політологічних теорій війни й миру та воєнно-політичних доктрини безпеки XIX - XX століть....................................................................................................... 78

Розділ II. Воєнна політика та її функціонування у політичній системі суспільства.    99

Тема 3. Політичне буття суспільства та його мілітарна складова         99

3.1.   Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив. Динаміка і структура політичного буття   99

3-2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та

безвладдя у суспільстві............................................................. 113

3-3. Політичні процеси й політична діяльність: таємниці

політичного дійства.................................................................. 126

3.4.    Мілітарна складова політичного буття суспільства........ 133

 


Тема 4. Воєнна політика в структурі політики...................... 144

4.1    .Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності

та суб'єктивного активізму....................................................... 144

4.2.                  Типи.............................................. та різновиди політики......... 152

4.3.                                Проблема визначення воєнної політики та її атрибутів     160

4.4.                                               Функціональна роль воєнної політики. Європейська безпекова і оборонна політика та Україна              169

Тема 5. Політична свідомість. Політичні ідеології воєнно-політичного спрямування         179

5.1. Поняття і зміст, рівні та форми політичної свідомості... 179

5.2.Політична ідеологія та політична психологія................... 185

5.3.Основні ідейно-політичні течії сучасності....................... 189

5.4 Політичні доктрини мілітарного спрямування: мілітаризм, шовінізм, пацифізм, фашизм         196

Тема 6. Політична система суспільства, її функціонування

та вплив на воєнно-політичну обстановку............................. 206

6.1  . Системний підхід до політичної сфери суспільства....... 206

6.2.Основні концепції аналізу політичної системи в політологічній

науці. Поняття, структура політичної системи...................... 209

6.3.                 Типи сучасних політичних систем. Політична система України

та проблеми її реформування................................................... 213

6.4.                Стан і функціонування політичної системи країни як фактор воєнно-політичної обстановки в регіоні             219

Розділ III. Проблеми демократії, правової держави,

громадянського суспільства та їх збройного захисту....... 223

Тема 7. Держава як найважливіший суб’єкт політики та місце

армії в її структурі...................................................................... 223

7.1  .Держава - базовий інститут політичної системи суспільства         223

7.2.                      Форми       організації державної влади, способи її здійснення та

форми державного устрою....................................................... 234

7.3.                        Функції держави у процесі глобальних змін ролі суспільних інститутів   243

7.4.                    Місце          армії у контексті функцій держави. Політична роль армії

в сучасному світі........................................................................ 246

Тема 8. Партії у політичній системі суспільства. Воєнні аспекти програм політичних партій сучасної України....................................................................................... 257

8.1.Зародження та становлення партій у соціально-політичній

історії 257 8. 2. Ознаки, сутність і функції партій у політичній системі

суспільства................................................................................. 263

8. 3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем_ 267

8 .4.Воєнно-політичні аспекти програм партій сучасної України        272

Тема 9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова

держава. Демократичні засади контролю збройної воєнної

сили суспільством...................................................................... 283

9.1.                          Поняття демократії, її види, можливості, межі застосування          283

9.2.                          Загрози реальній демократії та її політичний захист. 291

9.3.                                          Громадянське суспільство як царина демократії в політиці    295

9.4.                                           Демократичні засади цивільного контролю за застосуванням збройної сили держави      303

9.5.                                          Громадянське         суспільство і правова держава. Військова сила та

право........................................................................................... 306

Тема 10. Поняття політичного лідерства. Військовий керівник та політичний лідер.          318

10.1.                            Феномен           політичного лідерства, результати його дослідження

у політичній науці..................................................................... 318

10.2.Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства  324

10.3.                               Лідерство у військовій сфері. Співвідношення функцій політичного лідера та військового керівника     329

10.4.                                     Формування... лідерів воєнно-політичного рівня         337

Тема 11. Політологічний аналіз війн, сучасних форм збройного соціального насильства, миру.   342

11.1 .Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст,

тенденції зміни політичного дискурсу.................................... 342

11.2.                                     Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм.................................... 355

11.3.                                                         Воєнно-політичний зміст «збройного» миру       365

Розділ IV. Сучасні воєнно-політичні доктрини, геополітичні стратегії - теоретична основа планування та реалізації воєнної політики на міжнародній арені....... 375

Тема 12. Стратегії «непрямих дій»: зародження концепцій, форми реалізації у сучасній воєнно-політичній практиці...................................................................................... 375

12..                         1.Східна парадигма воєнно-політичного мислення серед

теоретичних передумов формування стратегії «непрямих дій» 375

12.2.                              Стратегія «непрямих дій» - домінування політичних аспектів над насильницькими способами воєнної політики...................................................................... 390

12.3.                       Шляхи та форми реалізації «стратегії непрямих дій» у воєнно-політичних реаліях XXI століття                 .403

12.4.                                     Превентивні воєнно-політичні стратегії...... .411

Тема 13. Політологічний аналіз воєнних доктрин держав та стратегічних концепцій воєнно-політичних альянсів...................................................................................... .417

13.1   . Воєнна доктрина - джерело офіційної воєнної політики держави: еволюція наукових поглядів на її формування................................................................................ .417

13.2.                                  Українська воєнна доктрина: становлення та зміни парадигм оборонної політики. 425

13.3.                                                     Воєнно-політичні аспекти Воєнних доктрин України XX - XXI століть          433

13.4.                                               Політологічний порівняльний аналіз воєнних доктрин сучасних держав та концептів «колективної оборони»............................................................ 440

Тема 14. Політична культура, культура війни і миру в демократичній державі        455

14.1.                                Політична культура як ціннісна духовно-практична сторона політичного життя суспільства                      455

14.2.                                 Структура, види, типи, форми політичної культури       .462

14.3.                                 Політична культура військового керівника - системна громадянська якість   .467

14.4.                            Культура війни і миру як загальнолюдська проблема. 469

Тема 15. Геополітичні і геостратегічні концепції нового міжнародного порядку.    476

15.1.                                    Геополітика як галузь сучасного політологічного знання та доктрина

дій на міжнародній арені......................................................... .476

15.2.Основні школи і напрямки геополітики......................... 484

15.3.                                                   Воєнно-політичні аспекти геополітичних доктрин сучасності. 487

15.4.                                              Воєнно-блокова стратегія в новому світовому порядку      494

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.......................................................... 499

 Создан 06 янв 2014 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО